Sikkerhets datablad ( rengjøringsmiddel)

8 grunner til å lese et sikkerhetsdatablad

Med Hånden på hjertet: Å lese et sikkerhetsdatablad kan være både kjedelig og tidkrevende.
I dette innlegget ønsker vi å gi deg åtte gode grunner til at du alltid bør lese det uansett
– for din egen, dine kollegers og andres sikkerhet.

1. Oppdag risiko (er)

Før en fjellklatrer begynner å klatre, finner han tydeligvis på forhånd hvilken risiko det er i det aktuelle området.
Det samme bør gjelde når du håndterer kjemikalier: Enten sjefen din mener det er nødvendig eller ikke, eller kollegene dine allerede har brukt vaskemiddelet i lang tid, må du vite hva som gjelder! Når det gjelder kjemikalier, betyr det: Du må ha kunnskap om hvilke farlige ingredienser produktet inneholder. For eksempel: Syrer, baser, fosfater, nitrater, sulfater eller brennbare stoffer. Tenk også på grenseverdiene: Et farlig stoff i lav konsentrasjon trenger ikke alltid å være farlig i hverdagen.

→ Se avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladet

Det er stoffer som er veldig farlige hver for seg, men som blir nøytralisert og blir ufarlige i kombinasjon med andre stoffer. Fluor og natrium, for eksempel, betraktes som farlige stoffer – likevel er de inkludert i nesten alle tannkremer. Årsaken til dette er at hvis de to stoffene brukes sammen, blir de nøytralisert, og i stedet har den positive effekten at de styrker tannemaljen. Merk deg derfor klassifiseringen av blandingen og merkingsinformasjonen:

→ Se avsnitt 2 i sikkerhetsdatabladet

2. Sørg for riktige beskyttelsestiltak

Sikkerhetsdatabladet gir informasjon om hvilket personlig verneutstyr som kreves når du håndterer det kjemiske produktet. Disse kan for eksempel være egnet håndbeskyttelse (vernehansker) eller øyevern (beskyttelsesbriller).

For deg som ansatt er sikkerhetsdatabladet også et kontrollverktøy: Ved hjelp av sikkerhetsdatabladet kan du sjekke om arbeidsgiveren din virkelig gir alt nødvendig (og foreskrevet) verneutstyr.

→ Se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet

3. Beskytt gravide kvinner og unge mennesker

På grunn av risikoen kan gravide kvinner og ungdommer (= trainees) ikke utsettes for visse kjemikalier. Dette betyr at de ikke har lov til å jobbe med dem. Du kan bare beskytte spesielt utsatte grupper hvis du er kjent med disse lovbestemte retningslinjene.

→ Se avsnitt 15 i sikkerhetsdatabladet

4. Foreta førstehjelpstiltak

Hva må jeg gjøre hvis noen ved et uhell svelger eller drikker det kjemiske produktet? Også her er informasjonen i sikkerhetsdatabladet uunnværlig. Slik er det: Fremkalling av oppkast anbefales ikke alltid, da det kan føre til at farlige stoffer havner i luftveiene og spiserøret, hvor de kan forårsake enda større skade.
Når det gjelder etsende stoffer, kan spiserøret få brannskader hvis stoffet passerer under oppkast.
Hvis noe lignende skjer, må du alltid se i sikkerhetsdatabladet. Det står om det er hensiktsmessig å fremkalle oppkast, eller om dette bør unngås og andre tiltak iverksettes.

→ Se avsnitt 4 i sikkerhetsdatabladet

5. Gi riktig informasjon til helsepersonell

Etter en ulykke er det viktig at helsepersonell får så nøyaktig informasjon som mulig om kjemikaliene. Ellers kan de ikke umiddelbart starte riktig medisinsk behandling. Ta alltid sikkerhetsdatabladet med til legen.

→ Se i hele sikkerhetsdatabladet (spesielt avsnitt 2 og 3)

6. Ta forholdsregler for sikker lagring og transport

Det er viktig å ta spesielle forholdsregler når du håndterer kjemikalier under transport og lagring. Sikkerhetsdatabladet inneholder informasjon om hvorvidt kjemikaliene må transporteres som farlig gods, eller om spesielle oppsamlingsbokser må installeres på lageret.

→ Se avsnitt 7 og 14 i sikkerhetsdatabladet

7. Kjenn reaksjonen på brann

I tilfelle brann, er det viktig å ha tilgang til sikkerhetsdatabladet for å kunne bekjempe brannen, for eksempel for å kunne bestemme stoffets brennbarhet og bruke riktig slokkemiddel.

→ Se avsnitt 5 i sikkerhetsdatabladet

8. Beskytte miljøet

For mange kjemikalier er det strenge regler for avfallshåndtering. For eksempel bør noen kjemikalier aldri havne i stillestående eller rennende vann. Sikkerhetsdatabladet gir informasjon om riktig avfallshåndtering.

→ Se avsnitt 13 i sikkerhetsdatabladet

Sammendrag: Gjenkjenne og avverge risiko.
Sikkerhetsdatabladet sparer dermed liv ved å svare på de to viktigste spørsmålene når jeg håndterer kjemikalier: Hvor er risikoen og hvordan kan jeg forhindre at de oppstår?


Last ned sikkerhetsdatablad nå
På Wetroks nettsted ligger alle nødvendige sikkerhetsdatablader for Wetroks rengjøringsmidler.I tilfelle endringer i anbefalingene oppdaterer vi umiddelbart sikkerhetsdatabladene våre og leverer disse på flere språk.

Våre sikkerhetsdatablader er tilgjengelig ved hvert kjemi produkt eller de kan lastes ned på EcoOnline.